Naslov projekta: ZDRAVO IN AKTIVNO ŽIVLJENJE NA BELOKRANJSKEM PODEŽELJU

Akronim projekta: ZDRAVO IN AKTIVNO PODEŽELJE

Občina Semič je v marcu 2019 prijavila projekt na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina v programskem obdobju 2014–2020. Upravni odbor LAS DBK je projekt na predlog ocenjevalne komisije odobril in ga predlagal v odobritev Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Agencija je dne 18. 12. 2019 izdala Odločbo o pravici do sredstev in za projekt odobrila sredstva v višini 85.961,03 EUR.

Nepovratna sredstva so pridobljena iz podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost – CLLD iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Vodilni partner: Občina Semič

Ostali partnerji v projektu:

  • PGD Črešnjevec
  • Zadruga Suplimi z.o.o.
  • Kusi Sonja Malnarič s.p.

OPIS in aktivnosti v projektu:
Namen projekta je ureditev in oživitev objekta skupnega pomena znotraj vaškega središča Cerovec za medgeneracijsko druženje in za izvajanje ostalih prostočasnih dejavnosti na podeželju.

V sklopu projekta bomo tako z manjšimi investicijskimi vlaganji (ureditev tlakov, ometa, inštalacij, zunanja ureditev, zamenjava oken in vrat ter nakup opreme za učno kuhinjo, sanitarije, pisarno in za večnamenski prostor) dosegli ponovno funkcionalnost večnamenskega objekta Cerovec.
V njem bomo izvedli izobraževalne delavnice za zdravo in aktivno življenje na podeželju. 

Rekreacija, izobraževanje, druženje, skupna priprava jedi semiških babic so le nekatere aktivnosti, ki bodo vključevale prenos znanja starejših na mlajše in obratno, ohranjale običaje in navade, omogočale socializacijo starejših ter krepile kulturno identiteto in pripadnost vaškemu okolju.

Cilji projekta:  

Glavni cilj projekta je urediti večnamenski objekt z novimi vsebinami s ciljem oživitve življenja na podeželju in s tem bogatiti raznolikost ter ohraniti kakovostno življenje za dolgoročno korist prebivalcev na podeželju. Koristi bodo imeli mladi (otroci, dijaki, študenti), starejše belokranjsko kmečko prebivalstvo, pa tudi člani društev in lokalno prebivalstvo.

Cilj nam je tudi bogatiti raznolikost podeželja in spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje. To bomo dosegli s pripravo brošure »Jedi semiških babic« in z izvedbo kar 26-ih izobraževalnih delavnic, ki bodo potekale v obdobju od oktobra 2020 do marca 2021.

Pričakovani rezultati operacije:

  • urejeni prostori za izvajanje društvenega življenja in medgeneracijskega sodelovanja na podeželju obstoječega večnamenskega objekta Cerovec in postavitev nove vsebinske zasnove zanj,
  • izdelane vsebine za večjo aktivacijo prebivalstva na podeželju z vključitvijo več ciljnih skupin,
  • ohranjena tradicija in kakovost življenja na podeželju z novimi vsebinami, s katerimi se spodbudi starejše k zdravemu in aktivnemu življenju in hkrati pritegne tudi mlajše, da ostanejo na podeželju ali se podeželje naseljuje.

Trajanje projekta

Projekt bo trajal 14 mesecev, in sicer od 1. februarja 2020 do 31. 3. 2021.

Celotna vrednost projekta: 128.981,66 EUR

Vrednost sofinanciranja partnerja Občine Semič (glede na upravičene stroške):
78.912,58 EUR

Kontakt: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, kontaktna oseba dr. Iva Konda, tel. št.: 07/35 65 355, e-pošta: iva.konda@semic.si.

Način financiranja: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Povezave:
Program razvoja podeželja – PRP: http://www.program-podezelja.si/
Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP:
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
LAS Dolenjska in Bela krajina:
https://las-dbk.si/ 

Za vsebino je odgovoren partner Občina Semič. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.